Онлайн консултации

Онлайн консултации

Онлайн консултациите, както и консултациите по телефона са алтернативен вариант на терапия и консултиране.
www.nimh.nih.gov

Консултирам онлайн само, в случаите, когато това е неизбежно – живеете в друга държава или град и по някаква причина сте спрели избора си на мен и, във всички случаи, когато поради обективна причина е невъзможно да се случи „среща на живо“ – т.е. критерии са важността на проблема и ситуативното ви емоционално състояние или временни телесни неразположения.

Това, което се случва в живата връзка се нарича интеракция. Срещата се случва на базата на емоционалността на всеки, която е невъзможно да премине през медийната програма на компютъра, тъй като възприятието се изкривява и използвайки метафората на „разваления телефон“ – това което стига до отсрещната страна на връзката може да е напълно неадекватно и извън обективната реалност. Терапевтичната връзка се създава в „среща на живо” – между клиента и неговия терапевт/психолог-консултант, тъй като всеки участник в терапевтичната ситуация присъства в нея също и с експресията на изказа, невербалното присъствие, както и различните паралингвистични компоненти, които камерата на компютъра едва ли би била в състояние да обхване. Определено нещо ще се случва в онлайн комуникацията, а то може дори да нормализира емоционалния ви статус, но „то” не би могло да се нарече консултиране по проблем.

Онлайн консултирането е оправдана практика единствено в контекста на изборите, които правим за себе си като клиенти. Предпочитам срещите ни да се случват в кабинета ми, освен, ако не изтъкнете свободата, която имате на личен избор.